Praktijk voor psychoanalytische psychotherapie  

Psychotherapie praktijk Erkens Betaling en vergoeding


Verzekerde Zorg

Psychotherapie is zorg die in principe vergoed wordt vanuit de basisverzekering. U hebt hiervoor wel een verwijzing voor ‘Gespecialiseerde GGZ’ van de huisarts nodig en er zijn een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden (zie onder). Zorgverzekeraars brengen het eigen risico altijd in rekening. In 2024 gaat dit om een bedrag van € 385,- euro, mits u uw eigen risico niet hebt verhoogd.
Ik heb voor 2024 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Voor 2025 wil ik dat wel gaan proberen. Wanneer dat gelukt is dan zal ik op de website vermelden met welke zorgverzekeraar ik een contract heb. Op de website van de Contractvrije psycholoog. kunt u vinden welke zorgverzekeraars voor 2024 een restitutiepolis aanbieden. Dat zijn zo ver ik weet Aevitae Eucare, A.S.R. en Menzis. Verder vindt u hier per zorgverzekeraar het percentage van de gespecialiseerde psychotherapeutische behandeling dat zij vergoeden. Mijn advies is om voor de zekerheid ook nog contact op te nemen met uw zorgverzekering om te vragen welk percentage van het NZA tarief zij vergoeden. Dan komt u later niet voor vervelende verrassingen te staan. Het tarief dat ik hanteer in mijn praktijk is volgens de normen van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) en wordt elk jaar door hen geïndexeerd. U kunt deze vonden op www.Tarieven NZa.nlNatura en restitutiepolissen
De meeste mensen hebben een naturapolis. Dit houdt onder andere in dat de zorgverzekeraar die zorg vergoedt die door een zorgverlener wordt geboden met wie zij een contract heeft afgesloten. Let op: als mensen bij een zorgverlener komen met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, wordt maar een deel van de rekening door de zorgverzekeraar vergoed (vaak tussen 60-75%), de rest van de rekening dient u dan zelf te betalen.
Als mensen een restitutiepolis hebben mogen zij zelf een zorgverlener kiezen. De zorgverlener zal een rekening indienen bij de cliënt en deze kan de rekening indienen bij de zorgverzekeraar. In dit geval vergoedt de zorgverzekeraar meestal grotendeels of de gehele behandeling. De restitutiepolis is vaak wat duurder dan de naturapolis en dient specifiek afgesloten te worden om uw keuzevrijheid te garanderen. De vraag is of er in 2025 nog restitutiepolissen worden aangeboden.Zelf betalen?
Soms kunnen cliënten de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld voor arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Regelmatig kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.
In die gevallen is het tarief 100% van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven tenzij ik iets anders met je af spreek.

Wijze van betalen
Als u bij mij  in therapie komt dan krijgt u van mij  maandelijks de factuur van alle zorgprestaties in de voorafgaande maand. Het factuurbedrag dient u aan mij over te maken. U kunt deze factuur zelf indienen bij de verzekeraar om deze kosten (deels) vergoed te krijgen. Enkele verzekeraars betalen direct aan mij. Wanneer dat kan dan spreek ik dat met u af middels een betalingsovereenkomst.
De behandeling kan bestaan uit meerdere zorgprestaties. Hieronder vallen de consulten op de praktijk van meestal 45 of 60 minuten, maar ook online consulten, inhoudelijk telefonisch- of mailcontact, overleg met verwijzers of specialisten en intercollegiaal overleg. Dit staat gespecificeerd op uw factuur.
 

Belangrijke informatie:

Heeft u een verwijzing van uw huisarts voor ‘Specialistische GGZ’, en een naturapolis, dan zal uw zorgverzekeraar een deel van uw behandeling vergoeden (zie uw polisvoorwaarden) en zult u de rest zelf dienen te bekostigen.
Als u een verwijzing van de huisarts voor ‘Specialistische GGZ’ én een restitutiepolis hebt, wordt uw behandeling in deze praktijk meestal grotendeels vergoed (let wel: sommige zorgverzekeraars bieden geen restitutiepolissen meer aan!). U zult het verschil zelf dienen te bekostigen.Het is aan te raden om voor de zekerheid navraag te doen bij uw zorgverzekeraar (het liefst per mail). Bij sommige zorgverzekeraars dient u zelf voor aanvang van de behandeling toestemming voor langdurige inzichtgevende psychotherapie aan te vragen. Sommige zorgverzekeraars veranderen jaarlijks het percentage dat ze vergoeden. Als u uzelf goed informeert komt u later niet voor verrassingen te staan!U hebt ieder jaar in december de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen. 


Praktijkregels en voorwaarden

Praktijkregels

Artikel 1: wettelijke bepalingen
Ik conformeer me aan de voor de sector relevante, en door de zorgverzekering verlangde regelgeving, zoals vastgelegd in:
De zorgverzekeringswet
Algemene Verordening Gegevensbescherming
WMG (wet marktordening gezondheidszorg)
Kwaliteitswet zorginstellingen
Wet klachtenrecht Cliënten zorgsector
Wet BIG (registratie medische beroepen)
WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
WBP (wet bescherming persoonsgegevens)
Wet medezeggenschap cliënten zorgsector
Mededingingswet
Ik houd een cliënt-tevredenheidsonderzoek. Ik vraag aan cliënten ook aan mee te werken.
Ik ben voor de vergoede zorg gehouden aan de regels, die gesteld zijn door de zorgverzekeraars. Het indienen van een factuur voor de behandeling bij de zorgverzekeraar van cliënt(e) kan alleen, wanneer cliënt(e) bij het eerste gesprek een verwijsbrief meebrengt van de huisarts, behandelend specialist of bedrijfsarts. Zonder deze verwijsbrief kan de behandeling niet starten. Wanneer cliënt(e) de behandeling zelf betaalt, is een verwijsbrief niet nodig.Artikel 2: aansprakelijkheid
Therapeuten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve (financiële) consequenties van een advies, behandeling of een coachingstraject. Verder is de praktijk niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in en rond de praktijkruimte.Artikel 3: huisregels
In de praktijkruimte zijn middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid (roken, gebruik van alcohol en drugs) niet toegestaan.Artikel 4: privacy-beleid
Als BIG-geregistreerd psychotherapeut en gz psycholoog ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat een cliënt(e) bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Van de behandeling of coaching worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat het niet voor derden toegankelijk is. Een cliënt(e) heeft recht op (electronische) inzage in zijn of haar dossier. Bij een verwijzing via de huisarts is het gebruikelijk dat de huisarts van cliënt(e) na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts. Clienten moeten hier expliciet toestemming voor geven.
Wanneer door derden (zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts) informatie over de behandeling van cliënt(e) wordt opgevraagd, verstrek ik deze alleen wanneer cliënt(e) daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
In het belang van een goede kwaliteit van zorg ik als professional regelmatig intervisie met externe collega’s, waarin cases van cliënten geanonimiseerd besproken kunnen worden. Dit valt onder het beroepsgeheim. Cliënten die hiertegen bezwaar hebben, kunnen dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar maken.
Sinds 2022 worden behandelingen binnen de GGZ gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar volgens de ZPM-systematiek. ZPM is de afkorting voor Zorg Prestatie Model. De ziektekostenverzekeraar van cliënt(e) krijgt een code voor de diagnose en het soort behandeling aangeleverd; tenzij cliënt(e) een privacyverklaring getekend heeft. De behandelaar treedt met de betrokken cliënt(e) in een vertrouwensrelatie en is gebonden aan regels van geheimhouding zoals omschreven in de WPB (wet bescherming persoonsgegevens) en in de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de landelijke beroepsvereniging van psychologen in Nederland, de beroepscode van de NVvP, (de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) de landelijke beroepsvereniging van psychiaters in Nederland en de beroepscode van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), de landelijke beroepsvereniging voor psychotherapeuten. In de beroepscodes staan regels omtrent het verstrekken van gegevens aan derden, klachtenprocedures en dossiervorming.Artikel 5: bewaring van gegevens
De cliënt(e) heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de behandelaar door de wet verplicht het dossier tien jaar lang te bewaren. Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel, waarvoor het is opgesteld. De behandelaar vernietigt het dossier als de cliënt(e) daar schriftelijk om vraagt. De gegevens van de cliënt(en) worden bewaard in een persoonlijk dossier, dat wordt bewaard in een Elektronisch Patiënten Dossier met een opslag van gegevens binnen Europa, zoals de Nederlandse richtlijn dit voorschrijft. Papieren stukken worden bewaard in een met slot afsluitbare kast in een afgesloten ruimte.Artikel 6: kosten
De kosten voor een psychotherapie kunnen in veel gevallen in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar van de cliënt(e). De procedure is dat cliënt(e) een factuur ontvangt, welke bij de zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd. De kosten zullen berekend worden via de systematiek die de overheid heeft ingericht voor specialistische GGZ: de ZPM-systematiek. Voor aanvang van de behandeling zullen hierover duidelijke afspraken met de cliënt(e) gemaakt worden. De cliënt(e) zelf is verantwoordelijk voor het verkrijgen van adequate informatie over vergoeding vanuit het eigen verzekeringspakket. Onze informatie is alleen algemeen en is na te lezen op de website: www.contractvrijepsycholoog.nl.
Bij een coachingstraject of een behandeling waar de cliënt zelf voor wil betalen, worden de kosten in rekening gebracht bij cliënt(e) volgens de geldende tarieven, welke elders op de website te vinden zijn.Artikel 7: annulering en kosten
Bij verhindering dient de cliënt(e) af te zeggen per telefoon of e-mail. Wanneer onverhoopt een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen, wordt cliënt(e) verzocht om dit ruim van tevoren te laten weten. Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd of afspraken waarop cliënt(e) zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. Cliënt(e) krijgt hiervoor zelf een rekening van € 50,00 toegestuurd. Hierover zal altijd eerst een contact tussen therapeut en cliënt(e) plaatsvinden. Het geregistreerde tijdstip van de telefonische afzegging, het voicemailbericht of e-mail is hierbij bepalend. De therapeut mag zonder kosten met opgave van reden een afspraak bij een situatie van overmacht annuleren en verzetten naar een nader te bepalen dag.

Artikel 8: eigen risico
Cliënten die vallen onder de verzekerde zorg moeten rekening houden met het verplichte eigen risico per jaar, dat geldt vanaf het 18e levensjaar. De cliënt(e) kan hierover zelf informatie opvragen bij zijn of haar verzekering. De cliënt(e) draagt zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid is over de financiering.Artikel 9: betaling
Cliënten met een coachingstraject of die zelf betalen voor de behandeling zullen eens per maand een factuur ontvangen.
Wanneer de behandeling (deels) wordt vergoed door de zorgverzekeraar, wordt iedere maand een factuur opgemaakt. De cliënt(e) dient de factuur zelf binnen 30 dagen te betalen en kan deze nota vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar.
Wanneer de cliënt(e) in gebreke blijft bij betaling wordt dit besproken tijdens de behandeling, dan volgt twee keer een aanmaning; de eerste zonder kosten, de tweede met kosten. Daarna volgt, bij in het in gebreke blijven, een laatste aanmaning voor dagvaarding en wordt een deurwaarder ingeschakeld, waarbij de extra kosten geheel voor rekening van de cliënt(e) komen. Hierbij geldt dat dit in redelijkheid en billijkheid moet gebeuren. Overmacht aan de kant van de cliënt(e) moet te allen tijde en tijdig met de therapeut besproken worden. Er zal dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid moeten zijn over de wijze van vergoeding van de verzekering van cliënt(e), en eventueel (indien aan de orde) in welke mate de kosten vergoed kunnen worden door andere instanties (UWV, gemeente, werkgever e.d.). De cliënt(e) is er voor verantwoordelijk dit zelf bij de eigen verzekering of andere relevante instanties na te vragen. Mocht het zo ver komen dat een incassobureau ingeschakeld moet worden, betekent dit dat de behandeling zeer verstoord is geraakt. Afsluiting van de behandeling is dan een overweging en dit zal met client besproken worden.Artikel 10: klachten
Wanneer u vragen, klachten of twijfels heeft over de behandeling  dan zou ik dat fijn vinden als u dat met mij bespreekt, hoe spannend dat ook is.  Hopelijk is er in onderling overleg een passende oplossing te vinden.Indien dit gesprek niet bevredigend verlopen is, kan de cliënt(e) bij de NVP een klacht indienen. Op de website van de NVP kunt u nadere informatie hieromtrent vinden. Het gaat hierbij om klachten over het gedrag van de behandelaar tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep. De klachtenfunctionaris is
Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker van de NVP. Zij is bereikbaar via 030 – 2510161. en de klachten- enngeschillenregeling is hier te vinden: https://www.psychotherapie.nl/service-en-diensten

Artikel 11: behandel- of coachingsplan
Met elke cliënt(e) wordt een behandel- c.q. een coachingsplan gemaakt. Een behandel- of coachingsplan is een onderdeel van de overeenkomst tussen cliënt(e) en behandelaar ten aanzien van de reden, het doel en de aard van de behandeling of het coachingstraject. Hierover wordt open gecommuniceerd tussen behandelaar en cliënt(e). Het behandel- of coachingsplan is het product van de samenwerking tussen cliënt(e) en hulpverlener, waarin overeenstemming is bereikt over het doel en de wijze waarop de behandeling of coaching wordt aangepakt. Het document vormt het gezamenlijke vertrekpunt van de behandeling of coaching en het creëert duidelijkheid over de inhoud en aanpak van de behandeling of coaching en de wederzijdse afspraken hierover.
Door ondertekening van de behandelovereenkomst geeft de cliënt(e) aan dat hij of zij instemt met het behandel- of coachingsplan en de daarin gestelde doelen en dat cliënt(e) zich zal inzetten om samen met de therapeut te werken aan de afgesproken behandel- of coachingsdoelen.Artikel 12: Routine Outcome Meting
Voor de vergoede zorg verlangen de zorgverzekeraars dat minimaal een voor- en nameting gedaan wordt middels psychologische testen (de ROM). Het is voor vergoeding van de zorg noodzakelijk dat de cliënt(e) hier aan meewerkt. Indien er geen getekende privacyverklaring is, kunnen de testgegevens op verzoek van de verzekeraars ook geanonimiseerd worden opgenomen in een landelijke database, die is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek; ook dit is volgens afspraak met de zorgverzekeringen.

Versie: mei 2024


Mijn kwaliteitsstatuut is hier in te zien: